Registrace občanského sdružení Podkumburský rozhled byla provedena u Ministerstva vnitra ČR dne 9.2.2005 pod č.j.: VS/1-1/59936/05-R.

čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení
čl. II Cíle činnosti
čl. III Formy činnosti
čl. IV Členství ve sdružení
čl. V Orgány sdružení
čl. VI Členská schůze
čl. VII Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení
čl.VIII Zásady hospodaření
čl. IX Okolnosti zániku sdružení


čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ” Podkumburský rozhled ”.

2) Sídlem sdružení je obec Úbislavice — adresa: Úbislavice 52, 507 92.

3) Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují prorozvojoví občané a zastánci obce Úbislavice k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany památek, přírodních zdrojů a kulturních hodnot na území obce Úbislavice a dále k rozvoji občanské a informační společnosti v obci.


čl. II

Cíle činnosti

1) Cíle občanského sdružení řeší požadavky členů sdružení na uspokojování kulturních, vzdělávacích a dalších zájmů a to především ve vztahu k regionu obce Úbislavice.

2) Cíle činnosti občanského sdružení jsou:

— ochrana hodnot venkovského prostředí;

— ochrana životního prostředí;

— ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;

— tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy;

— ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;

— ochrana zeleně v obci;

— naplňování cílů Programu obnovy venkova;

— rozvoj informační společnosti;

— podpora informačních technologií v obci;

— rozvoj cestovního ruchu v obci;

— všeobecné zvýšení informovanosti v obci a o obci


čl. III

Formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2) Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany památek, kulturních hodnot a přírodních, informačních a lidských zdrojů na území obce Úbislavice zejména:

— snaha o zvýšení efektivnosti veřejné správy a občanské vybavenosti v Úbislavicích;

— kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl rozvoj venkova v oblasti ICT a ochranu vesnických hodnot;

— poskytování poradenství občanům a návštěvníkům obce Úbislavice v souladu s cíli sdružení;

— propagace obce a zajištění její pravidelné aktualizace na Internetu;

— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;

— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;

— soustřeďování a poskytování informací včetně publikační činnosti, osvětová činnost;

— zvyšování počítačové gramotnosti v obci (veřejně přístupný Internet, školení,…);

— podpora rozvoje nových informačních technologií, zvláště pak širokopásmového Internetu;

— pořádání besed, přednášek, výstav a jiných kulturních programů;

— činnosti související s udržitelností movitých a nemovitých památek v obci.

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.


čl. IV

Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let.

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas všech členů výboru sdružení.

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká:

— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;

— rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

— úmrtí člena sdružení, zánikem sdružení .

5) Člen má právo:

— účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;

— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;

— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

6) Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení.

7) Z členství nevyplývá povinnost platit zápisné ani členské příspěvky.


čl. V

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
— členská schůze;
— výbor a předseda sdružení.


čl. VI

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně.

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to aspoň dva členové sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze:

— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;

— volí výbor sdružení;

— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období;

— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.

čl. VII

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení:

— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;

— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou pověření členové sdružení.


čl. VIII

Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary fyzických a právnických osob podporujících aktivity sdružení. Dále dostupné dotace a granty, které budou používány na činnost a realizaci cílů sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.čl. IX

Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze na činnost prospěšnou obci Úbislavice.